تولدی عجیب در بین حیوانات هندی…. یک بز تک چشم در هند بدنیا آمد که امروزه در بین شکل و شمایل حیوانات امروزی زیاد جای تعجبی ندارد….!!!

منبع

http://iransam.com