فیلمی 
که بهرام رادان می سازد

خسرو نقیبی منتقد و فیلم نامه نویس در خصوص سرانجام پروژه سینمایی بهرام رادان گفت: پروژه مورد نظر رادان بسیار دشوار است و به دلیل اینکه لوکیشن خارج از ایران و در استانبول است تولید آن را دشوار می کند.
وی ادامه داد: موضوع فیلم نامه در مورد مراودات اجتماعی سیاسی است که با توجه به حجم و کم تحملی ها و فضای پرتنش کنونی امکان پذیر بودن ساخت آن در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
نقیبی عنوان کرد: در حال حاضر بهرام رادان در خارج از کشور به سر می برد و در صورت خواست و اراده وی ساخت آن میسر خواهد شد

منبع

http://www.funpatogh.com