حمدرضا گلزار را در کنار ناصر ملک مطیعی می بینید.

عکس 
گلزار در کنار ناصر ملک مطیعی

منبع

فان پاتوق