رضا داود نژاد بازيگر سينما و تلويزيون در گفتگو با خبرنگار حوزه سينما باشگاه خبرنگاران گفت: به هر حال با توجه به اين اتفاقي كه براي من در سال گذشته رخ داد و همه ي خانواده اين موضوع را از نزديك احساس كردند قدر اهدا عضو را همه ي ما از جمله خود من به خوبي مي دانيم به قول خود آقاي بديعي پدر عسل كه پارسال در جشن نفس از خانواده كاكاوند تشكر كردند و گفتند عطيه ي بخشيدن را خدا به اين خانواده داده است.

وي ادامه داد :حال اين موضوع براي خود خانواده ي بديعي اتفاق افتاده به هر حال به طور حتم حكمتي دراين ماجراست و اين موضوع كه خود خانم بديعي در سينما كار خود را با فيلم "بودن يا نبودن" كه پيرامون اين موضوع است شروع كردند وحال امروز اين اتفاق طوري رقم مي خورد كه اعضايش را با رضايت خود و رضايت كامل خانواده اهدا كرد قلب وي را خود دكتر ماندگار كه در فيلم پيوند را انجام دادند پيوند مي زند.

اين بازيگر عنوان كرد‌: اين رضايت، رضايت سختي براي خانواده اهدا كننده و گيرنده است من خود يك گيرنده ام براي من هم به شخص سختي هاي خودش را دارد و به طور قطع كساني كه گيرنده هستند قدر خيلي از مسائل را مي دانند چون به هرحال اين موضوع اززندگي گيرنده ها و خانواده هايشان حذف نمي شود.

داود نژاد اظهار داشت :اين تصميم يك تصميم سخت و اين حركت يك كار بزرگ است و نمونه ي بارز آن خود من هستم كه اكنون با شما صحبت مي كنم در صورت نبود بخشيدگي يك خانواده اكنون من هم اين جا نبودم اين فرهنگ بزرگ در حال جا افتادن براي خانواده هاست.

وي افزود: هنگامي كه چنين موضوع بزرگي برا ي يك خانواده اتفاق مي افتد و چنين تصميم بزرگي گرفته مي شود خواهش من از سازمان پيوند اعضا آسان كردن مراحل اين داستان است من گيرنده بودم و اين موضوع را نمي دانستم اما اكنون كه خودمان دهنده هستيم مي فهمم كه بعد از رضايت يك خانواده براي پيوند اعضا و قرار گرفتن در چنين شرايط حساسي فرد برعهده دارنده كفالت بايد برا ي انجام مراحل با وجود داغ به پزشك قانوني ونيروي انتظامي برود.

اين بازيگر بيان كرد : بهترين حالت براي اين سيستم بعد از دادن رضايت اين است كه همه ي كارها دراين جا انجام شود و خانواده پيكر عزيز خود را از همين جا دريافت كند وخواهش من از مسئولان برا ي جا افتادن اين فرهنگ راحت تر كردن مراحل اين كار است.

داود نژاد تصريح كرد: حال كه خانواده اين قدرت را براي بخشندگي پيدا كرده بايد مراحل را آسانتر بكنند زيرا ما دراين مدت مجبور شديم پدر خانم بديعي را براي نامه نگاري به پزشك قانوني ونيروي انتظامي ببريم در عين حال از همه ي مردم به خاطر حمايتشان از خانواده ي بديعي دراين مدت تشكر مي كنم.

وي ادامه داد : با كساني كه در اين مدت حرف هاي نامربوط زدند صحبت خاصي ندارم چراكه خدا پس از دادن درد صبرآن را هم مي دهد اين خانواده نيز با اين صبر تاكنون تحمل كرده است اما براي اين دسته از افراد متاسفم ولي هيچ گاه آرزو نمي كنم كه چنين داستاني براي آن ها رخ دهد فقط به آن ها پيشنهاد به جلوي آيينه رفتن و اين موقعيت را تصور كردن را مي كنم.

اين بازيگر گفت : يك آرامش خاص براي خانواده هايي كه اين رضايت را مي دهند وجود دارد و به علت رضايت كامل همه ي اعضا قابل استفاده براي آدم هاي دچار مشكل استفاده مي شود و به واسطه ي عسل افرادي توان ادامه ي زندگي را خواهند داشت و تمام اعضا كبد، ريه، قلب، كليه و قرنيه ها نيز اهدا خواهد شد.


وي ادامه داد :حال اين موضوع براي خود خانواده ي بديعي اتفاق افتاده به هر حال به طور حتم حكمتي دراين ماجراست و اين موضوع كه خود خانم بديعي در سينما كار خود را با فيلم "بودن يا نبودن" كه پيرامون اين موضوع است شروع كردند وحال امروز اين اتفاق طوري رقم مي خورد كه اعضايش را با رضايت خود و رضايت كامل خانواده اهدا كرد قلب وي را خود دكتر ماندگار كه در فيلم پيوند را انجام دادند پيوند مي زند.

داود نژاد اظهار داشت :اين تصميم يك تصميم سخت و اين حركت يك كار بزرگ است و نمونه ي بارز آن خود من هستم كه اكنون با شما صحبت مي كنم در صورت نبود بخشيدگي يك خانواده اكنون من هم اين جا نبودم اين فرهنگ بزرگ در حال جا افتادن براي خانواده هاست.

وي افزود: هنگامي كه چنين موضوع بزرگي برا ي يك خانواده اتفاق مي افتد و چنين تصميم بزرگي گرفته مي شود خواهش من از سازمان پيوند اعضا آسان كردن مراحل اين داستان است من گيرنده بودم و اين موضوع را نمي دانستم اما اكنون كه خودمان دهنده هستيم مي فهمم كه بعد از رضايت يك خانواده براي پيوند اعضا و قرار گرفتن در چنين شرايط حساسي فرد برعهده دارنده كفالت بايد برا ي انجام مراحل با وجود داغ به پزشك قانوني ونيروي انتظامي برود.

اين بازيگر بيان كرد : بهترين حالت براي اين سيستم بعد از دادن رضايت اين است كه همه ي كارها دراين جا انجام شود و خانواده پيكر عزيز خود را از همين جا دريافت كند وخواهش من از مسئولان برا ي جا افتادن اين فرهنگ راحت تر كردن مراحل اين كار است.

داود نژاد تصريح كرد : حال كه خانواده اين قدرت را براي بخشندگي پيدا كرده بايد مراحل را آسانتر بكنند زيرا ما دراين مدت مجبور شديم پدر خانم بديعي را براي نامه نگاري به پزشك قانوني ونيروي انتظامي ببريم در عين حال از همه ي مردم به خاطر حمايتشان از خانواده ي بديعي دراين مدت تشكر مي كنم.

وي ادامه داد : با كساني كه در اين مدت حرف هاي نامربوط زدند صحبت خاصي ندارم چراكه خدا پس از دادن درد صبرآن را هم مي دهد اين خانواده نيز با اين صبر تاكنون تحمل كرده است اما براي اين دسته از افراد متاسفم ولي هيچ گاه آرزو نمي كنم كه چنين داستاني براي آن ها رخ دهد فقط به آن ها پيشنهاد به جلوي آيينه رفتن و اين موقعيت را تصور كردن را مي كنم.

اين بازيگر گفت : يك آرامش خاص براي خانواده هايي كه اين رضايت را مي دهند وجود دارد و به علت رضايت كامل همه ي اعضا قابل استفاده براي آدم هاي دچار مشكل استفاده مي شود و به واسطه ي عسل افرادي توان ادامه ي زندگي را خواهند داشت و تمام اعضا "كبد"، "ريه"، "قلب"، "كليه"، "پانكراس" و "قرنيه ها" نيز اهدا خواهد شد.

منبع

باشگاه خبر نگاران