کلت مورد استفاده ناصر فخرآرایی جهت ترور محمدرضا پهلوی در جلوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۷…

كلت مورد
 استفاده جهت ترور محمدرضا پهلوی

منبع

فان پاتوق