مراسم تقدیر بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

مراسم تقدیر بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

مراسم تقدیر از بازیگران سریال پایتخت ۲ – فروردین ماه ۹۲ – محسن تنابنده , علیرضا خمسه و مهران احمدی

مراسم تقدیر بازیگران و عوامل سریال
 پایتخت 2

مراسم تقدیر 
بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

مراسم تقدیر 
بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

ریما رامین فر محسن تنابنده و مهران احمدی در مراسم تقدیر پایتخت ۲ در فرهنگسرای رسانه

مراسم تقدیر بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

ریما رامین فر

مراسم تقدیر بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

مراسم تقدیر 
بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

لیندا کیانی و ریما رامین فر بازیگران مجموعه پایتخت – در مراسم تقدیر سریال پایتخت ۲

مراسم تقدیر بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

علیرضا خمسه ( بابا پنجعلی)

مراسم تقدیر بازیگران
 و عوامل 
سریال پایتخت 2

مراسم تقدیر 
بازیگران و عوامل سریال پایتخت 2

 احمد مهران
 فر بازیگر

جدیدترین عکس احمد مهران فر بازیگر پایتخت ۲ در مراسم تقدیر پایتخت ۲ در فرهنگسرای رسانه

مراسم تقدیر بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

مراسم تقدیر 
بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

مراسم تقدیر 
بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

مراسم تقدیر 
بازیگران و عوامل سریال پایتخت 2

مراسم تقدیر 
بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

مراسم تقدیر 
بازیگران و عوامل 
سریال پایتخت 2

لیندا کیانی
 بازیگر

لیندا کیانی بازیگر

مراسم تقدیر بازیگران و
 عوامل 
سریال پایتخت 2

منبع : آریا پیکس – عکس بازیگران ایرانی

2