احمدی 
نژاد با لباس احرام در کنار امیر مکه + عکس


منبع

http://www.funpatogh.com