حامد بهداد در خیابان در حال جمع آوری کمکهای مردمی+تصاویر

حامد بهداد در خیابان در حال جمع آوری کمکهای مردمی+تصاویر

حامد بهداد در خیابان در حال جمع آوری کمکهای مردمی+تصاویر

حامد بهداد در خیابان در حال جمع آوری کمکهای مردمی+تصاویر

حامد بهداد در خیابان در حال جمع آوری کمکهای مردمی+تصاویر

حامد بهداد در خیابان در حال جمع آوری کمکهای مردمی+تصاویر

حامد بهداد در خیابان در حال جمع آوری کمکهای مردمی+تصاویر

حامد بهداد در خیابان در حال جمع آوری کمکهای مردمی+تصاویر

حامد بهداد در خیابان در حال جمع آوری کمکهای مردمی+تصاویر

منبع

http://www.vatansun.com