تصویر زیبای بهروز وثوقی در کنار داریوش

منبع

http://www.funpatogh.com