عکسی از گوگوش در دوران کودکی به همراه مادرش

منبع

http://www.funpatogh.com