عکسی از ایرج نوذری در آغوش منوچهر نوذری

منبع

http://www.vatansun.com