مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

سام درخشانی و سیاوش خیرابی / مراسم تقدیر از آوای باران / ۱۷ بهمن ماه ۹۲

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

مهران احمدی در مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

سام درخشانی

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

حمیدرضا پگاه / مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

الهام چرخنده در مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

علی تقوا زاده ,آزاده زارعی و مهران رنجبر / مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

مراسم تقدیر از آوای باران / بازیگران آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

حمیدرضا پگاه در مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

امیر دژاکام در مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

سیاوش خیرابی مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

علی تقوا زاده در مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

نیلوفر پارسا / آزاده زارعی و مهران رنجبر

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

مراسم تقدیر از آوای باران

مراسم تقدیر از بازیگران و عوامل سریال آوای باران

منبع: آریا پیکس