صاویری از چهره احسان علیخانی زمانی که مجبور شد بخاطر مراسم حج, موهایش را بتراشد

 

تصاویری از چهره احسان علیخانی با سر کچل
دیگر عکس ها در ادامه مطلب