واکنش برد پیت در دوران عصبانیت و آشفتگي چیست؟
چند روزی غیبش می زند، ته ریش می‌گذارد و كلاه سر مي‌كند و ...

سینمای ما- مهناز اسماعیلی: بازیگران وستارگان سینما هم مانند آدم های عادی در زندگی دوران اوج وفرود دارند، اما واکنش آنها در دورانی که زندگی بر وفق مرادشان نیست، چگونه است؟ بر‌د پیت یکی از چهره های سرشناس دنیای سینما است که در دوران عصبانیت ته ریش می گذارد و مدت زمانی را در تنهایی می گذراند تا بتواند خودش را بازیابد.

در ادامه مطلب بخوانید