میله 2متری در سر یک کارگر!+عکس
خبر را در ادامه مطلب به طور کامل با جزئیات بخوانید