سیر می‌تواند به صورت پودر سیر، سیر تازه یا خشک در غذاهای مختلف استفاده شود.